O projekcie

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku rozpoczęło w czerwcu 2016 r. realizację projektu „Seniorzy w działaniu” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Grupę docelową stanowi 50 osób w wieku 60+, z czego min. 25 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy. Uczestnicy to mieszkańcy Białegostoku i gmin ościennych, położonych we względnej bliskości do aglomeracji białostockiej. Otwarcie się na gminy ościenne zagwarantuje udział w projekcie osób z tzw. terenów wiejskich. To właśnie osoby starsze zamieszkujące takie obszary mają utrudniony, a wręcz ograniczony, dostęp do edukacji, usług (około)medycznych, aktywności hobbystycznych i wsparcia psychologicznego.

Działania w projekcie:

  • Moduł 1: Edukacja (4 szkolenia x 60h)
  • Moduł 2: Aktywność społeczna i fizyczna (4 aktywności x 40h)
  • Moduł 3: Zdrowie (4 warsztaty x 20h)

Każdy/-a uczestnik/-czka zadania będzie zobowiązany/-a do uczestnictwa w co najmniej 1 działaniu w ramach każdego modułu, czyli 1 uczestnik/-czka uczestniczyć będzie przynajmniej w 3 różnych aktywnościach. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą doświadczenie w pracy z seniorami, jak i osobami niepełnosprawnymi. Zaangażowani animatorzy wraz z uczestnikami/-czkami będą dokumentować różne aktywności podejmowane w ramach projektu. Zebrane zdjęcia i/lub nagrania video zostaną zmontowane w formie filmu. Programy szkoleń dostosowane będą do możliwości i poziomu wiedzy uczestników/-czek.

Zakres tematyczny szkoleń w module 1:

Podstawy obsługi komputera i Internetu – skierowane do osób, które nie korzystały dotychczas z komputera oraz Internetu lub posiadają umiejętności na bardzo niskim poziomie

e-usługi (e-urząd, e-zakupy, e-bankowość – w tym zarządzanie budżetem domowym) – skierowane do osób, posługujących się komputerem oraz korzystających z Internetu, które chcą bezpiecznie korzystać z e-usług

Język angielski – skierowane do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym, co pozwoli im na zwiększenie aktywności (np. możliwość samodzielnego poruszania się poza granicami Polski)

Fotografia i obróbka zdjęć – skierowane do osób, które znają podstawy obsługi komputera i interesują się fotografią.

Zakres tematyczny aktywności w module 2:

Taniec – skierowany do osób, które są zainteresowane tańcem lub chcą poprawić koordynację ruchową

Nordic walking – skierowany do osób, które chcą aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu

Fitness – skierowany do osób, które chcą zwiększyć sprawność organizmu przy wykorzystaniu różnych metod

Rękodzieło (m.in. filcowanie, decoupage, wiklina papierowa) – skierowane do osób, których stan zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w aktywnościach fizycznych, a którzy chcą rozwijać sprawność rąk i dłoni oraz koordynację ruchową.

Zakres tematyczny warsztatów w module 3:

Zdrowe odżywianie – spotkanie z dietetykiem – skierowane do osób, które chcą poznać zasady zdrowego żywienia dostosowanego do potrzeb seniorów

Warsztaty usprawniające – spotkanie z rehabilitantem – skierowane przede wszystkim do osób, posiadających problemy z poruszaniem się

Pierwsza pomoc przedmedyczna – skierowane do osób, które chcą zdobyć dodatkowe umiejętności w tym zakresie

Pielęgnacja ciała z elementami wizażu – skierowane do osób, które chcą zdobyć umiejętności związane z odpowiednim dbaniem o ciało.

Za merytoryczne przygotowanie proponowanych form wsparcia oraz diagnozę potrzeb uczestników/-czek oraz bezpośredni kontakt z nimi odpowiedzialni będą wspomniani animatorzy – 1. z animatorów będzie zajmował się modułami Edukacja i Zdrowie, 2. z animatorów będzie zajmował się zaś modułem Aktywność społeczna i fizyczna. Animatorzy będą również odpowiedzialni za angażowanie uczestników/-czek we wspólne planowanie działań oraz wspieranie ich w trakcie trwania zajęć, motywowanie do utrzymywania aktywności itp. Animatorzy będą przeprowadzali rozmowy ewaluacyjne, zbierające informacje na temat jakości realizowanych zadań. W przypadku zgłaszania przez uczestników/-czek uwag, będą one przekazywane bezpośrednio do koordynatora. Pracę animatorów wspierać będą 2 wolontariusze, którzy będą towarzyszyć uczestnikom/-czkom na warsztatach i podczas spotkań integracyjnych, będą współpracować z koordynatorem przy logistycznym przygotowaniu szkoleń/warsztatów, jak również promować ideę wolontariatu wśród uczestników/-czek. Przewidziano zwrot kosztów dojazdu uczestników/-czek na wszystkie zajęcia.

W związku z faktem, iż seniorzy niezwykle często borykają się z poczuciem pustki i osamotnienia, poczuciem utraty celu i sensu życia, co często jest powodem pojawienia się stanów lękowych i depresyjnych, przez cały okres realizacji zdań zapewnione będzie uczestnikom/-czkom wsparcie psychologiczne w wymiarze 10 h miesięcznie (do podziału na grupę). Pozwoli ono na podtrzymanie aktywności i motywacji do działania, jak również będzie pełnić funkcję doradczą w przypadku zaistnienia poważnych problemów natury psychologicznej.

Cały cykl zajęć podsumowany zostanie w formie spotkania (trwającego 5 h), które składać się będzie z dwóch części.

Część pierwsza podsumowania (3h) będzie częścią warsztatową przeprowadzoną w formie World Cafe. Uczestnicy/-czki podzieleni na 5 grup wraz z animatorami oraz instruktorami, prowadzącymi wcześniejsze zajęcia, będą mieli możliwość wygenerowania nowych pomysłów dotyczących aktywności fizycznej, kulturalnej, społecznej, zaplanowania dalszej swojej aktywności, poznają metody motywowania siebie oraz otoczenia do podejmowania działań, jak również podsumują zmiany, jakie zaszły w ich życiu dzięki udziałowi w formach wsparcia zorganizowanych w ramach projektu.

Część druga podsumowania (2h) poświęcona będzie prezentacji filmu, który powstanie z materiałów przygotowanych przez uczestników/-czki i animatorów, podsumowującego zakończone działania oraz wymianie doświadczeń wszystkich uczestników/-czek przy wspólnym obiedzie. Uczestnicy/-czki zostaną również poproszeni o rekomendacje dotyczące planowania kolejnych podobnych bądź innych działań skierowanych do tej grupy wiekowej.

 

heade